Privacyverklaring

Storks, gevestigd aan Schapenatjesduin 9, 2554 BW ‘s-GRAVENHAGE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.storks.nl
Schapenatjesduin 9
2554 BW ‘s-GRAVENHAGE
+31-70–3234151
info@storks.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Storks verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging en je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Storks verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij verwerken gegevens van personen jonger dan 16 jaar, uitsluitend als ze jeugdlid zijn van onze vereniging. Personen onder de 16 jaar kunnen uitsluitend lid worden als een ouder/voogd toestemming geeft.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Storks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het bijhouden van de ledenadministratie
– Het afhandelen van je contributie betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming

Storks neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Storks) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Storks bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Na beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens nog bewaard om je uit te kunnen nodigen voor bijvoorbeeld speciale wedstrijden of lustrums. Mocht je dat niet willen dan kun je dat melden bij ledenadministratie@storks.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Storks deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Storks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Storks jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

KNBSB/Sportlink.nl: alle persoonsgegevens. De ledenadministratie wordt gevoerd in software van Sportlink die door de KNBSB wordt geleverd, alle gegevens zijn daarin opgeslagen.
Op onze website publiceren we namen van spelers per team, via de software van Sportlink. Mocht je je naam niet gepubliceerd willen hebben kun je dat zelf aangeven in de KNBSB app.
AcceptEasy: Voor- en achternaam, emailadres. AcceptEasy zorgt voor ons voor de betaling van de contributie
Laposta: emailadres. We gebruiken Laposta om de nieuwsbrief aan alle leden te verzenden.

Daarnaast worden de persoonsgegevens gedeeld met de leden. Bijvoorbeeld de namen, emailadressen en telefoonnummers van de leden van een bepaald team met de trainer/teamleider van dat team, zodat hij of zij de teamleden kan bereiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Storks en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@storks.nl.

Storks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Storks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@storks.nl

Start typing and press Enter to search